Inventarisatie vraag en aanbod van scholing

Download deze tool als PDF

en implementatieondersteuning

In deze verdieping gaan wij in op de vraag en het aanbod van scholing en advies die huisartsen en bestuurders kunnen onder­steunen bij het vormgeven van structurele regionale samenwerking of organisatievorming. Hiervoor wordt verkend welk scholings­aanbod er is, wat nog ontbreekt en hoe dat georganiseerd kan worden. Thema’s die raken aan de regionaliseringsopgaven van huisartsen en eerstelijnsorganisatie zijn o.a. netwerkvorming, samenwerken, bestuurlijke ontwikkelingen en regionale plan­vorming. Veel scholingen hebben betrekking op competenties die relevant zijn voor het besturen en organiseren, andere richten zich juist op specifieke deeltaken (financiën) of juist een heel samen­hangend pakket.

Het bestaande aanbod aan opleiding, scholingen ondersteuning is hieronder geclusterd rond de thema’s waaraan de werkgroep denkt dat behoefte is in het kader van versterking van de structurele samenwerking in de regio:

  1. Ontwikkeling van goede bestuurders / leiders, bestuurlijke ontwikkeling
  2. Tot stand brengen van samenwerking / netwerkvorming in de regio, incl. organisatievorming
  3. Samenwerking goed houden binnen de dynamiek van de organisatie
  4. Concretiseren van activiteiten en plannen in de regio

Doel is om inzicht te geven in de mogelijkheden en hiaten, alsmede te bezien hoe het aanbod beter toegankelijk gemaakt kan worden voor de doelgroep. Gekeken is naar zowel bestaand aanbod vanuit NHG/InEen/LHV als van bekende andere aanbieders, gericht op eerstelijnszorg cq -artsen.

1. Ontwikkeling van goede bestuurders / leiders, bestuurlijke ontwikkeling

a. Kennismaken met besturen, interesse wekken, beginnen:

b. Ontwikkeling basisvaardigheden voor bestuurders:

c. Verdieping en leiderschap:

2. Tot stand brengen van samen­­werking­ / netwerk­­vorming in de regio, incl. organisatie­­vorming / governance

3. Samenwerking goed houden binnen de dynamiek van de organisatie:

4. Concretiseren van activi­teiten en plannen in de regio:

Conclusie en aanbevelingen
Er is een behoorlijk aanbod aan scholing voorhanden dat huisartsen en bestuurders van wijkgerichte en regionale organisaties kan ondersteunen bij de invulling van regionale samenwerking en organisatievorming. Er lijkt in het aanbod behoorlijk wat overlap te zitten. Het zwaartepunt van de aanbod ligt veelal op de individuele ontwikkeling van huisartsen met bestuurlijke aspiraties. Het aanbod dat ingaat op vormgeving en implementatie van afspraken over regionale samenwerking en organisatievorming is aanmerkelijk kleiner en berust vooral op consultancy. LHV/InEen/NHG streven ernaar het aanbod meer op elkaar af te stemmen en lacunes in te vullen.